About

 

1522203_10151985835658492_1559075120_n

Thapiporn Suporn is a graduate student in the Department of International Relations at Chulalongkorn University. He holds his BA with First Class Honours in Political Science from Kasetsart University. He can be reached at thapiporn@gmail.com.

 


 

บทความในวารสารวิชาการ

 • ‘การพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ในตลาดสหภาพยุโรป: กรณีศึกษาการปรับใช้ฉลากสิ่งแวดล้อมต่อสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทย. Veridian E-Journal 4 (2) (2554).
 • ‘การปรับใช้ฉลากสิ่งแวดล้อมในตลาดสหภาพยุโรป: ผลกระทบและความท้าท้ายบทใหม่ของสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย’. วารสารยุโรปศึกษา 19 (1) (2554): 116-148.
 • ‘เขตอิทธิพลของมหาอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: กรณีศึกษาปัญหาข้อพิพาททะเลจีนใต้ระหว่างจีน – ฟิลิปปินส์กับบทบาทของสหรัฐฯ’. (เขียนร่วมกับ ภูวิน บุณยะเวชชีวิน). วารสารร่มพฤกษ์ 29(2) (2554): 139-170.
 • ‘การประกอบสร้างรัฐฆราวาสนิยมในฝรั่งเศส: นัยต่อชาวมุสลิมและผ้าคลุมศีรษะ (ที่สูญหาย). วารสารยุโรปศึกษา 19 (2) (2554): 93-122.
 • ‘เทพียูโรปาใต้เงาพญาอินทรี: นาโตและพลวัตรของสายสัมพันธ์ข้ามแอตแลนติกในยุคหลัง 9/11’.วารสารยุโรปศึกษา 20 (1) (2555): 82-103.
 • ‘ย้อนพินิจเหตุวินาศกรรม 9/11: ความ (ไม่) เชื่อถือต่อเรื่องเล่าขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ’. วิภาษา6 (42) (2555) : 45-52.‘ความ (ไม่) มั่นคงและเส้นทางสู่สันติภาพภายใต้ระบบขั้วอำนาจเดียว: ข้อถกเถียงทางทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ’.วิภาษา 7 (49) (2556): 31- 36.
 • ‘ย้อนพินิจการเจรจาต่อรองระหว่างประเทศผ่านแนวคิดเกมสองระดับ: กรณีข้อพิพาททะเลจีนใต้ระหว่างจีนและฟิลิปปินส์จากยุครามอสถึงอากีโนที่ 3. กระแสอาคเนย์ 10 (109) (2556): 37-46.
 • ‘ย้อนพินิจการรับรู้ของทักษิณ ชินวัตรต่อสงครามต่อต้านการก่อการร้าย: การหวนคืนของสายสัมพันธ์กรุงเทพฯ-วอชิงตันในยุคหลัง 9/11’. วารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 9 (1) (2557): 53-79.
 • ‘“ภัยคุกคามจากจีน” ในทัศนะของฟิลิปปินส์: กรณีศึกษาข้อพิพาททะเลจีนใต้ระหว่างจีน-ฟิลิปปินส์และบทบาทของสหรัฐอเมริกา’ วารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 44 (1)(2557)(อยู่ระหว่างการตีพิมพ์).
 • ‘จาก 9/11 ถึงสงครามต่อต้านการก่อการร้าย (ที่ไม่มีวันชนะ): ผลกระทบต่อสถานะแห่งความเป็นเจ้าของสหรัฐอเมริกา’. วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 2 (1) (2557) (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์).
 • ‘นีโอกรัมเชี่ยนและการขยายปริมณฑลทางความรู้ในทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ’.วารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 9 (2) (2557) (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์).
 • ‘บทปริทรรศน์หนังสือ Theories of International Politics and Zombies’.วารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 9 (2) (2557) (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์).
 • ‘บทบาทขององค์การสันนิบาตชาติในช่วงระหว่างสงคราม: ความฝันที่เป็นไป (ไม่) ได้ของแนวคิดเสรีนิยมและนัยต่อการเมืองระหว่างประเทศ’. (เขียนร่วมกับ ภักคนันต์ เลื่องปัญญาวงศ์). วารสารยุโรปศึกษา 21 (1) (2557) (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์).

บทความนำเสนอในการประชุม

 •  ‘เขตอิทธิพลของมหาอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: กรณีศึกษาปัญหาข้อพิพาททะเลจีนใต้ระหว่างจีน -ฟิลิปปินส์กับ บทบาทของสหรัฐฯ’ (เขียนร่วมกับ ภูวิน บุณยะเวชชีวิน) นำเสนอที่ การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 12 (พ.ศ. 2554) ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม พ.ศ.2554 ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • ‘ย้อนพินิจการรับรู้ของทักษิณ ชินวัตรต่อสงครามต่อต้านการก่อการร้าย: การหวนคืนของสายสัมพันธ์กรุงเทพฯ-วอชิงตันในยุคหลัง 9/11’ นำเสนอที่ งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ 1(วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2556 จัดโดย โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสมาคมรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สิ่งพิมพ์และผลงานอื่นๆ

 • ‘“อี.โคไล”ภัยร้ายใหม่ในสหภาพยุโรป’. CES News Letter. ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (เมษายน- มิถุนายน 2554).
 • ‘รำลึก 10 ปี เหตุวินาศกรรม 9/11: ย้อนมองยุทธศาสตร์ความมั่นคงของสหรัฐฯจากวันนั้นถึงวันนี้กับท่าทีของสหภาพยุโรป. CES News Letter. ปีที่ 19 ฉบับที่ 3.(กรกฎาคม- กันยายน 2554).
 • ‘คริสต์มาสและคำอวยพรจากราชวงศ์วินด์เซอร์’ CES News Letter. ปีที่ 19 ฉบับที่ 4.(ตุลาคม- ธันวาคม 2554).
 • ‘จาก 9/11 ถึงสงครามอิรัก: พิจารณาการครองอำนาจนำของสหรัฐอเมริกาผ่านแนวคิดนีโอกรัมเชี่ยน(Neo-Gramscianism)’, www.midnightuniv.org/จาก-911-ถึงสงครามอิรัก.
 • ‘“ถอดรื้อ”ความเป็นสมัยใหม่ของอัลเคด้าและโอซามาบินลาเด็น’, http://www.midnightuniv.org/642.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s